Ajankohtaista
Kirjoitettu Bioenergia ry

Kyyjärven humus- ja kiintoaineselvitys: turvetuotannon osuus n. 1 %

”Maallikon silmäkin sen sanoo: Nopolanjoen suulta otettu vesinäyte muistuttaa kotikaljaa. Sen sijaan turvetuotantoalueelta tuleva vesi on lähestulkoon kirkasta. Mittausten mukaan turvetuotannon osuus Kyyjärveen tulevasta kiintoaine- ja humuskuormituksesta on prosentin luokkaa.” Näin todetaan YLE/Keski-Suomen alueuutisissa tiistaina 26.9.2017.

Virtaamat laskettiin Kyyjärveen laskevista joista ja puroista mittaamalla uomien vesialueen poikkileikkauksen pinta-ala ja veden nopeus. Turvetuotantoalueilla mitattiin virtaamat v-aukosta tuotantoalueelta poistuvan veden mittakaivosta, paitsi Sammakkonevalla poistoveden purosta 200 m turvetuotantoalueen jälkeen. Kustakin kohteesta laskettiin mittaustuloksista virtaamat m3/vrk sekä veteen liuenneen orgaanisen aineen (COD) ja kiintoaineen määrä kg/vrk. Näin saaduista tuloksista laskettiin turvetuotannon prosentuaalinen osuus virtaamasta, COD:stä ja kiintoaineesta. Sää oli mittauspäivänä pilvipoutainen.

Tämän mittauksen mukaan 98,72 % COD-kuormituksesta ja 99,4 % kiintoainekuormituksesta tulee muista kuormituslähteistä kuin turvetuotannosta. Vaikka Kyyjärven valuma-alueella ei olisi lainkaan turvetuotantoa, tulisi niiden alueilta silti kuormitusta Kyyjärveen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiintoaineen mittaukseen käytettiin YSI:n valmistamaa moniparametrianturia, joka mittaa optisesti veden sameutta. Kiintoaine on veden mukana liikkuvia humus- tai kivennäismaahiukkasia.

Peuralinnannevan mittakaivolta tuleva vesi on silminnähden kirkkaampaa kuin Nopolanjoen suulta Kyyjärveen purkautuva.