Ympäristö

Turvetuotannon vesistövaikutukset

Turvetuotanto on poikkeuksellinen turvemaiden maankäyttömuoto Suomessa. Se on ainoa turvemaiden käyttömuoto, joka edellyttää ympäristölupaa. Turvetuotanto myös puhdistaa valumavetensä kattavasti viranomaisten valvonnassa lupaehtojen mukaisesti ja sen vesistövaikutuksia seurataan.

Tästä syystä turvetuotannon vesistövaikutukset tunnetaan tarkasti. Säännöllisesti otettavien vesinäytteiden analyysit osoittavat, että turvetuotanto rasittaa vesistöjä Suomessa kokonaisuudessaan hyvin vähän niin ravinteiden, kiintoaineen kuin humuksenkin osalta. Tämä on todettu muun muassa helmikuussa 2011 valmistuneessa soiden ja turvemaiden strategiassa.

Näytteiden ottamisesta ja analysoinnista vastaavat ulkopuoliset, akkreditoidut, näytteenottajat ja hyväksytyt laboratoriot viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailuraportit ovat julkisia ja saatavissa viranomaisilta.

Kehittyneitä puhdistusmenetelmiä

Käsitykset turvetuotannon haitallisuudesta vesistöille perustuvat useimmiten sitkeästi eläviin vanhoihin käsityksiin. Näitä uskomuksia vahvistavat julkisuuteen nousseet tapaukset, joissa turvetuotantoa on syytetty vesien likaamisesta, vaikka vesistö ei parhaimmillaan edes sijaitse turvetuotannon vaikutusalueella.

Pintavalutuskenttä puhdistaa tehokkaasti niin ravinteita, kiintoaineita kuin humustakin.

Todellisuudessa turvetuotannon valumavesiä on puhdistettu ja puhdistusmenetelmiä kehitetty 1980-luvulta lähtien eli siitä saakka, kun vesiensuojeluun ryhdyttiin yleisestikin kiinnittämään enemmän huomiota. Puhdistusmenetelmien tehokkuudesta kertoo se, että 1990-luvun puolivälistä lähtien turvetuotannon kuormitus on pudonnut puoleen.

Kun turvetuotannon valumavedet puhdistetaan oikein toteutetuilla nykyaikaisilla menetelmillä, niiden kiintoaine-, ravinne- ja humusainemäärät eivät poikkea merkittävästi muista turvemaiden käyttömuodoista.

Hyvä tietolähde vesistöjen tilasta ja kuormituksesta myös turvetuotannon osalta ovat alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat. Niistä selviää myös, millä toimenpiteillä vesien hyvä tila on tarkoitus saavuttaa ja säilyttää eri asioilla. Aiheesta löytyy kootusti tietoa ympäristöhallinnon www-sivuilta.