Suostrategia

Luonnontilaisuusasteikko ohjaa tulevaa turvemaiden käyttöä

Luonnontilaisuusasteikko on työkalu soiden ja turvemaiden suojelun ja käytön yhteensovittamiseen 1.2.2011 lähtien. Asteikko on 0–5, jossa luokka 0 on muuttunein ja luokka 5 luonnontilaisin.

Luokitus huomioi turve-esiintymän luontoarvot, ojitustilanteen, ympäröivän maa-alueen ojitustilanteen sekä vesien kulkusuunnat ja alueen hydrologian muutokset kokonaisuutena. vesitalouteen.

Asteikkoa sovelletaan 1.2.2011 jälkeen hankittuihin alueisiin. Turvetuottajien tätä ennen hankkimiin alueisiin sitä ei sovelleta.

Suoyhdistymien tai suokokonaisuuksien luonnontilaisuusasteikko

Luokka Kuivatus Kasvillisuus Vedenpintä
0 Muuttunut peruuttamattomasti: Vesitalous muuttunut, kasvillisuuden muutos edennyt pitkälle. Kasvillisuus muuttunut kauttaaltaan ja sen kehitys osissa tapauksista edennyt turvekangasvaiheeseen. Suoveden pinta kauttaaltaan alentunut
1 Vesitalous muuttunut
kauttaaltaan,
kasvillisuusmuutokset selviä.
Puuston kasvu selvästi lisääntynyt ja/ tai alue taimettunut/ metsittynyt. Kasvillisuusmuutokset voivat kauttaaltaan ojitetuillakin alueilla olla hitaita. Alue voi olla myös jäkälöitynyt tai karhunsammaloitunut vailla merkittävää puustokerrosta.
2 Suolla ojitettuja ja ojittamattomia osia. Ojitus estää hydrologisen yhteyden suon ja ympäristön välillä. Osalla ojittamatonta alaa kuivahtamista. Keidassoilla ojitus on muuttanut myös reunaluisun ja keskustan vesitaloutta. Suolle tyypillinen kasvistoaines kärsinyt; varpuisuus voi olla lisääntynyt välipinnoilla; merkkejä puuston kasvun lisääntymisestä tai taimettumisesta. Osalla suon ojittamatonta alaa kasvillisuusmuutoksia. Keidassoiden keskiosien muutokset voivat laidetta lukuun ottamatta olla vähäisiä. Suoveden pinta voi olla hivenen alentunut kauempanakin ojista, jos ne ovat ”puhkaisseet” laajoja rimpiä tai keidassoiden kuljuja taikka allikoita. Suon ennallistamisen tai suolle tulevien pisto-ojien aiheuttamat taikka esim. penkkateiden patoamat vettymät kuuluvat tähän luokkaan.
3 Valtaosa suosta ojittamatonta. Aapasuon reunaojitus ei kauttaaltaan estä luonnollista vaihettumista kangasmetsään (tms.); merkittävää kuivahtamista ei suon muissa osissa. Keidassoiden laideosissa voi olla laajalti vesitalouden muutoksia. Suokasvillisuudessa ei muutoksia suon reunavyöhykettä lukuun ottamatta. Keidassoilla laiteella puuvartisten kasvien osuus voi olla merkittävästi lisääntynyt. Suoveden pinta alentunut ojien tuntumassa, joskus myös suon pinta.
4 Suon välittömässä läheisyydessä tai reunassa häiriö(itä), esim. ojia, tie tms.,  jotka eivät aiheuta näkyvää muutosta suolla. Osassa keidassoiden laiteita voi kuitenkin olla vesitalouden muutoksia. Suokasvillisuus vallitsee aluskasvillisuudessa (pl.luontaisesti ruoppaiset tai pohjakerrokseltaan sulkeutumattomat suotyypit). Osassa keidassoiden laiteita voi olla vähäisiä kasvillisuuden muutoksia. Vedenpinta kullekin suopinnan tasolle tyypillisissä rajoissa.
5 Suolla ja sen välittömässä läheisyydessä ei häiriötekijöitä.