Ympäristö

Vesienpuhdistusmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti

Turvetuotantoalueen vesienpuhdistusmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti kunkin turvetuotantoalueen olosuhteisiin sopivaksi. Valintaan vaikuttavat menetelmän tehokkuus, sen edellyttämät huolto- ja hoitotoimenpiteet sekä ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Käytettävät puhdistusmenetelmät vahvistetaan ympäristölupapäätöksissä.

Vesienpuhdistusmenetelmiä ryhdyttiin rakentamaan turvetuotantoalueille 1980-luvulla, heti kun vesiensuojeluun ryhdyttiin yleisestikin kiinnittämään enemmän huomiota. Siitä lähtien menetelmiä on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti.

Valumavedet voidaan puhdistaa tehokkaasti

Tällä hetkellä useimmissa tapauksissa parhaana ratkaisuna turvetuotantoalueiden vesien puhdistamiseen pidetään moniportaista järjestelmää, jossa puhdistus alkaa tuotantoalueen kuivatukseen käytetyissä sarkaojissa. Niiden päissä on lietetaskut ja pidättimet, jotka estävät kiintoaineksen pääsyä eteenpäin. Seuraavaksi vedet ohjataan laskeutusaltaisiin, jossa lisää kiintoainesta painuu altaan pohjaan.

Näiden perusmenetelmien jälkeen vedet ohjataan pintavalutuskentälle tai kosteikkoon, jossa kasvillisuus ja turvekerros pidättävät tehokkaasti kiintoainetta, lietettä ja liukoisia ravinteita. Joissakin poikkeustapauksissa käytössä on kemiallinen puhdistus.

Pintavalutuskenttä puhdistaa monella tavalla

Pintavalutuskenttä on luonontilainen tai luonnontilaisen kaltainen suo, jossa on suokasvillisuutta. Siellä vesi virtaa turpeen pintakerroksissa, jolloin kasvillisuus ja turvekerros pidättävät tehokkaasti kiintoaineita, lietettä ja liukoisia ravinteita. Lisäksi maan pieneliöt puhdistavat vettä.

Pintavalutuskentällä tapahtuu siten sekä mekaanista että biologista puhdistusta. Pintavalutuskentän toimintaa voidaan verrata suoluonnossa tapahtuvaan normaaliin vesien kulkuun ja maaperässä puhdistumiseen.

Kosteikot ovat matalavetisiä alueita

Kosteikot ovat matalavetisiä alueita, joissa kasvaa vettä hyvin sietäviä kasveja. Ne pidättävät kiintoainetta, lietettä ja ravinteita samalla tavalla kuin pintavalutuskentät.

Kosteikkoja tehdään pengertämällä sellaisiin kohteisiin, joissa ei voida käyttää pintavalutusta. Tarkoitukseen voidaan käyttää muun muassa turvetuotannosta poistuvia alueita.

Virtaamansäätö tehostaa puhdistusta

Monissa tapauksissa puhdistusmenetelmien tehoa parannetaan vielä virtaamansäädöllä. Se leikkaa virtaamapiikkejä ja päästää vettä vesiensuojelurakenteisiin vain kohtuullisina määrinä kerrallaan.