Ympäristö

Humus on luonnollinen osa vesiekosysteemiä

Humus on luonnonvesien eloperäistä eli orgaanista, hajonnutta tai osittain hajonnutta ainetta, joka sisältää hiiltä. Se on peräisin hajoavasta eläin- ja kasviaineksesta ja kuuluu luonnollisena ja tärkeänä osana vesiekosysteemiin humuspitoisissa vesistöissä.

Humus esiintyy vesistössä kiinteänä ja liuenneena sekä näiden välimuotona kolloidina. Vedessä liuenneena tai kolloidina olevaa humusta ei voi erottaa enää paljain silmin. Tämä aines aiheuttaa humuspitoisille vesille tyypillisen värin. Veteen liuennut osuus humuksesta ei laskeudu vesistöihin.

Suomessa vesistöt ovat humuspitoisia luonnostaan

Suomen vesistöt ovat usein luontaisesti humuspitoisia eli tummia ja happamia. Humuksen suuri määrä selittyy Suomen pohjoisella sijainnilla ja tasaisuudella, mikä luo suotuisat olosuhteet orgaanisen aineksen kertymiselle. Vesistöihin humusta huuhtoutuu sekä luonnontilaisilta soilta ja metsistä että maa- ja metsätaloudesta sekä turvesoilta.

Vesistöjen humuspitoisuus vaihtelee myös vuodenajoittain ja vuosittain.  Pitoisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea sateiden määrä.

Tarkempaa tietoa humuksesta, sen vaikutuksista sekä humuksen ja turvetuotannon suhteesta löytyy Pöyryn kalvosarjasta.