Suostrategia

Turvetuotannon osuus kiintoainekuormituksesta vähäinen

Soiden ja turvemaiden kansallisessa strategiassa on selvitetty turvemaiden talouskäytön vesistövaikutuksia. Selvitysten mukaan turvetuotannon ominaiskuormitus on puolet suopellon ja kolmasosa suometsätalouden ominaiskuormituksesta. Strategian mukaan soiden ja turvemaiden huuhtoutumat ovat:

  • suometsätalouden kunnostusojitukset 93 kg/hehtaari eli 71 000 tonnia vuodessa
  • turvepeltojen viljely 151 kg/hehtaari eli 37 500 tonnia vuodessa
  • turvetuotanto 60 kg/hehtaari eli 4 580 tonnia vuodessa.

Turvemaiden kuormitus on vain osa vesistöihin aiheutuvasta kuormituksesta, koska Suomen maapinta-alasta turvemaita on kolmannes. Lisäksi vesistöihin aiheutuu kuormitusta kivennäismailta, haja-asutuksesta ja yhdyskunnista sekä teollisuustuotannosta.

Siten turvetuotannon aiheuttama kiintoainekuormitus on kokonaisuutena hyvin vähäistä. Strategian tietojen perusteella voidaan arvioida, että turvetuotannon kiintoainekuormitus on samaa luokkaa kuin turvetuotannon osuus vesistöjen ravinnekuormituksesta (typpi 1,0 prosenttia, fosfori 0,7 prosenttia).