Ajankohtaista
Kirjoitettu Bioenergia ry

Vesienhoito on yhteistyötä faktojen pohjalta

Turpeen vesistövaikutukset ovat vesienkäsittelyn ansiosta hyvin pienet: turvetuotannon osuus kiintoainekuormituksesta on 0,2 % ja orgaanisen aineen kuormituksesta 0,4 %.

Vesien tila aiheuttaa aivan ansaitusti huolta. Järvien pelätään pilaantuvan tai sinilevän valtaavan ne. Arvokalojen kutupaikkojen nähdään häviävän, verkkojen likaantuvan ja veden muuttuvan ruskeaksi. Itämeren tulevaisuuskin voi viedä yöunet.

Näiden uhkakuvien aiheuttajat pitää selvittää ja tutkia faktat aihe kerrallaan. Vesistövaikutukset ovat monitahoisia ja niiden selvittäminen vaatii paneutumista. Tietoa vesistövaikutuksista ja kuormituslähteistä on runsaasti, mutta tekijöitä ja pitkäjänteistä yhteistä tahtoa vesienhoidossa tarvitaan lisää. Yksinkertaistaminen ja toisten syyttely eivät vie asiaa eteenpäin.

Vesistöihin kulkeutuu valumavesien mukana ravinteita ja kiintoainetta ympäröivän maankäyttömuodon mukaan. Suurin osa vesistöjen fosfori- ja typpikuormituksesta tulee luonnonhuuhtoumasta ja maataloudesta. Suomen ympäristökeskuksen selvityksen (2015) sivulla 36 on eri maankäyttömuotojen vaikutukset Suomen vesistöihin vesienhoitoalueittain.

Turvetuotannon osuus typpi- ja fosforikuormituksesta on parantuneiden vesienkäsittelymenetelmien myötä laskenut huomattavasti ja jää Pöyryn selvityksen (2016) mukaan nykyään reilusti alle prosenttiin. Kiintoainekuormituksesta suurin osa aiheutuu maataloudesta, hulevesistä ja luonnonhuuhtoumasta, turvetuotannon osuus on 0,2 %.

Eri maankäyttömuotojen orgaanisen aineen ja humuksen kuormituksesta ei ole koottu systemaattisesti tietoa. Sitä on seurattu järjestelmällisesti oikeastaan vain turvetuotantoalueilta tulevasta vedestä. Tiedot ovat ympäristölupien valvonnan osana kaikkien saatavilla. Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä (2015) koottiin muiden kuormituslähteiden osalta tietoja kirjallisuudesta ja selvityksen mukaan turvetuotannon osuus orgaanisen aineen kuormituksesta oli 0,4 %.

Lue lisää:

GTK: Metsätalouden ja turvetuotannon vesistövaikutuksia selvitettiin vertailemalla kahden järven liejukerrostumia

 Yle: Turvetuotanto ei ole liettänyt järviä, metsätalous on

Lisätietoja: turveinfo@bioenergia.fi