Turve

Turvetuotanto on säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa

Turvemaiden ottaminen turvetuotantoon ja turpeen tuotanto ovat tarkkaan säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa. Turvetuotanto vaatii ympäristöluvan, jossa määritellään muun muassa, millä menetelmällä turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet on puhdistettava. Luvassa säädellään myös vesiensuojelurakenteiden ylläpitoa, kuormituksen tarkkailua, pöly- ja meluhaittojen torjuntaa sekä monia muista soiden valmisteluun ja tuotantoon liittyviä töitä sekä jälkihoitotoimenpiteitä.

Lupamenettelyssä selvitetään aina myös turvetuotantoalueen alapuolisten vesistöjen tila, niiden kestokyky ja turvetuotannon mahdolliset vaikutukset. Ympäristöluvan saaminen edellyttää, ettei toiminta heikennä merkittävästi näiden vesistöjen tilaa.

Uusille turvetuotantoon otettaville alueille tehdään luontoselvitys. Laajoille, yli 150 hehtaarin, tuotantoalueille tehdään lisäksi ympäristövaikutusten arviointi eli alueen käyttöönotto arvioidaan ns YVA-menettelyssä. Siinä selvitetään alueen linnustoa, kasvillisuutta, pöly- ja meluvaikutuksia, maisemamuutoksia sekä vaikutuksia terveyteen ja viihtyvyyteen.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti aluehallintoviranomaiselle, joka käsittelee lupahakemuksen ympäristönsuojelulain mukaisesti. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Turvetuotantoalueen käyttöönotto
kestää jopa 15-20 vuotta

Turvetuotantoon sovellettavaa lainsäädäntöä

 • Ympäristönsuojelulaki ja -asetus
 • YVA-laki ja -asetus
 • Vesilaki ja -asetus
 • Jätelaki ja -asetus ja muut määräykset
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Meluntorjuntalaki
 • Ympäristövahinkolaki
 • Kemikaalilainsäädäntö
 • Maa-aineslaki
 • Muinaismuistolaki
 • Rikoslaki
 • Naapuruussuhdelaki

Turvetuotantoa koskevia määräyksiä voi tarkemmin katsoa ympäristöministeriön Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeesta