Turve

GTK vastaa soiden ja turvemaiden kartoituksesta

Soiden geologisesta kartoituksesta vastaa Suomessa Geologian tutkimuskeskus (GTK). Turvetutkimuksia on tehty 1880-luvulta lähtien, ja soiden suunnitelmallinen kartoitus alkoi 1940-luvulla.

Suotutkimuksessa käytetään hyväksi mm. maatutkaa, suosondia ja lentokartoitusta.

Kenttätutkimuksessa selvitetään mm. suopinta-ala, syvyys, kasvilajikoostumus, turpeen maatumisaste, suon vesipitoisuus, kiintoaineen määrä, turpeen energiasisältö sekä nykyisin yhä enenevässä määrin myös eräitä ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä seikkoja.

Laboratoriossa määritellään turpeen käyttötarkoituksesta riippuen mm. tuhkapitoisuus, tuhkan sulamispiste, rikkipitoisuus yms.